امشب، خداحافظی آرش برهانی با استقلال؟

امشب، خداحافظی آرش برهانی با استقلال؟
برهانی بعد از سال ها حضور در استقلال، به تیم جدیدی می رود.

امشب، خداحافظی آرش برهانی با استقلال؟

برهانی بعد از سال ها حضور در استقلال، به تیم جدیدی می رود.
امشب، خداحافظی آرش برهانی با استقلال؟

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author