امری: وراتی در فرانسه تحلیل نمی رود

امری: وراتی در فرانسه تحلیل نمی رود
اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن معتقد است لیگ فرانسه کیفیت بالایی دارد.

امری: وراتی در فرانسه تحلیل نمی رود

اونای امری، سرمربی پاری سن ژرمن معتقد است لیگ فرانسه کیفیت بالایی دارد.
امری: وراتی در فرانسه تحلیل نمی رود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author