امام موسی صدر الگوی مقاومت

امام موسی صدر الگوی مقاومت
رئیس مجلس لبنان بر ادامه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و تقویت توان نیروهای مقاومت و ارتش لبنان تاکید کرد.
۱۰:۰۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


امام موسی صدر الگوی مقاومت

رئیس مجلس لبنان بر ادامه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی و تقویت توان نیروهای مقاومت و ارتش لبنان تاکید کرد.
۱۰:۰۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


امام موسی صدر الگوی مقاومت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author