امام خمینی(ره) اهمیت قدرت رسانه و سینما را می دانستند

امام خمینی(ره) اهمیت قدرت رسانه و سینما را می دانستند
علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) اهمیت قدرت رسانه و سینما را می شناختند و بر آن تاکید داشتند، گفت: سینماگران ایرانی زیر بمباران و در جریان جنگ به تهیه و تولید فیلم می پرداختند.
۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


امام خمینی(ره) اهمیت قدرت رسانه و سینما را می دانستند

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) اهمیت قدرت رسانه و سینما را می شناختند و بر آن تاکید داشتند، گفت: سینماگران ایرانی زیر بمباران و در جریان جنگ به تهیه و تولید فیلم می پرداختند.
۱۹:۲۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


امام خمینی(ره) اهمیت قدرت رسانه و سینما را می دانستند

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author