الماس آبی در ترکیب استقلال

الماس آبی در ترکیب استقلال
محسن کریمی خودش را به ترکیب ثابت استقلال تحمیل کرده و برای کادر فنی این تیم سخت است که این بازیکن را از ترکیب ثابت تیم بیرون بگذارند.

الماس آبی در ترکیب استقلال

محسن کریمی خودش را به ترکیب ثابت استقلال تحمیل کرده و برای کادر فنی این تیم سخت است که این بازیکن را از ترکیب ثابت تیم بیرون بگذارند.
الماس آبی در ترکیب استقلال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author