العین یک -ذوب آهن یک/جشن صعود یحیی و شاگردانش در اصفهان؟

العین یک -ذوب آهن یک/جشن صعود یحیی و شاگردانش در اصفهان؟
ذوب آهن با شکست العین در بازی برگشت، به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود می کند.

العین یک -ذوب آهن یک/جشن صعود یحیی و شاگردانش در اصفهان؟

ذوب آهن با شکست العین در بازی برگشت، به یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود می کند.
العین یک -ذوب آهن یک/جشن صعود یحیی و شاگردانش در اصفهان؟

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author