افشین قطبی از بوریرام تایلند اخراج شد

افشین قطبی از بوریرام تایلند اخراج شد
افشین قطبی سرمربی ایرانی تیم فوتبال بوریرام تایلند از این تیم کنار گذاشته شد.

افشین قطبی از بوریرام تایلند اخراج شد

افشین قطبی سرمربی ایرانی تیم فوتبال بوریرام تایلند از این تیم کنار گذاشته شد.
افشین قطبی از بوریرام تایلند اخراج شد

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author