افشای نقش کشورهای اروپایی در سرکوب معترضان مصری

افشای نقش کشورهای اروپایی در سرکوب معترضان مصری
سازمان عفو بین الملل، برخی از دولت های غربی را به تشویق سرکوب و قلع و قمع در مصر متهم کرد.
۱۴:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


افشای نقش کشورهای اروپایی در سرکوب معترضان مصری

سازمان عفو بین الملل، برخی از دولت های غربی را به تشویق سرکوب و قلع و قمع در مصر متهم کرد.
۱۴:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


افشای نقش کشورهای اروپایی در سرکوب معترضان مصری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author