افشاگری مظلومی از التماس بزرگ تیمش برای آوردن فرهاد مجیدی به استقلال!

افشاگری مظلومی از التماس بزرگ تیمش برای آوردن فرهاد مجیدی به استقلال!
مظلومی گفت تنها به خاطر قولی که به عادل داد، به برنامه 90 رفت.

افشاگری مظلومی از التماس بزرگ تیمش برای آوردن فرهاد مجیدی به استقلال!

مظلومی گفت تنها به خاطر قولی که به عادل داد، به برنامه 90 رفت.
افشاگری مظلومی از التماس بزرگ تیمش برای آوردن فرهاد مجیدی به استقلال!

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author