افشاگری مجیدی علیه رئیس جوان و خبرساز هیات مدیره استقلال!

افشاگری مجیدی علیه رئیس جوان و خبرساز هیات مدیره استقلال!
فرزاد مجیدی می‌گوید این‌قدر شهاب جهانیان به او اصرار کرده که به دیدنش رفته است.

افشاگری مجیدی علیه رئیس جوان و خبرساز هیات مدیره استقلال!

فرزاد مجیدی می‌گوید این‌قدر شهاب جهانیان به او اصرار کرده که به دیدنش رفته است.
افشاگری مجیدی علیه رئیس جوان و خبرساز هیات مدیره استقلال!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author