افشاگری از نوع صمد‌آقا/آقای کارشناس اسپانسر آورد تا جای مرفاوی را بگیرد!

افشاگری از نوع صمد‌آقا/آقای کارشناس اسپانسر آورد تا جای مرفاوی را بگیرد!
ایسنا نوشت:صمد مرفاوی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی دومش دست به افشاگری علیه یک کارشناس فوتبال زد.

افشاگری از نوع صمد‌آقا/آقای کارشناس اسپانسر آورد تا جای مرفاوی را بگیرد!

ایسنا نوشت:صمد مرفاوی در کنفرانس مطبوعاتی قبل از بازی دومش دست به افشاگری علیه یک کارشناس فوتبال زد.
افشاگری از نوع صمد‌آقا/آقای کارشناس اسپانسر آورد تا جای مرفاوی را بگیرد!

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author