افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن

افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن
سرمایه بانک مسکن بر اساس تبصره بودجه ۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
۱۸:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن

سرمایه بانک مسکن بر اساس تبصره بودجه ۹۵ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
۱۸:۰۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۱ خرداد


افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author