افزایش سقف پرداختی هزینه های درمانی بازنشستگان

افزایش سقف پرداختی هزینه های درمانی بازنشستگان
هزینه های درمانی بازنشستگان صندوق کشوری از ۱۴ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.
۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


افزایش سقف پرداختی هزینه های درمانی بازنشستگان

هزینه های درمانی بازنشستگان صندوق کشوری از ۱۴ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت.
۱۶:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲ شهریور


افزایش سقف پرداختی هزینه های درمانی بازنشستگان

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author