افزایش امید به زندگی مردان به ۷۳ سال

افزایش امید به زندگی مردان به ۷۳ سال
جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: سن امید به زندگی در مردان ایرانی از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۹۰ افزایش یافته به طوری که از ۴۲ به ۷۳ سال رسیده است.
۱۲:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


افزایش امید به زندگی مردان به ۷۳ سال

جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران گفت: سن امید به زندگی در مردان ایرانی از سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۹۰ افزایش یافته به طوری که از ۴۲ به ۷۳ سال رسیده است.
۱۲:۴۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


افزایش امید به زندگی مردان به ۷۳ سال

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author