افت ۱۹۹ واحدی شاخص بورس

افت ۱۹۹ واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس با ۱۹۹ واحد کاهش به ۷۶ هزار و ۴۴۴ واحد رسید.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهریور


افت ۱۹۹ واحدی شاخص بورس

شاخص کل بورس با ۱۹۹ واحد کاهش به ۷۶ هزار و ۴۴۴ واحد رسید.
۱۷:۴۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۲۳ شهریور


افت ۱۹۹ واحدی شاخص بورس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author