افتخاری: دربی را هم ببازیم منصوریان اخراج نمی‌شود/ زمانی در مقامی نیست که از برکناری سرمربی حرف بزند

افتخاری: دربی را هم ببازیم منصوریان اخراج نمی‌شود/ زمانی در مقامی نیست که از برکناری سرمربی حرف بزند
رضا افتخاری گفت که تا پایان فصل از منصوریان حمایت خواهد کرد.

افتخاری: دربی را هم ببازیم منصوریان اخراج نمی‌شود/ زمانی در مقامی نیست که از برکناری سرمربی حرف بزند

رضا افتخاری گفت که تا پایان فصل از منصوریان حمایت خواهد کرد.
افتخاری: دربی را هم ببازیم منصوریان اخراج نمی‌شود/ زمانی در مقامی نیست که از برکناری سرمربی حرف بزند

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author