افتتاح نخستین شتاب دهنده زیست فناوری کشور در کرج

افتتاح نخستین شتاب دهنده زیست فناوری کشور در کرج
مرکز رشد نوآرژن به عنوان نخستین شتاب دهنده زیست فناوری کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور در گرمدره کرج افتتاح شد.
۱۳:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


افتتاح نخستین شتاب دهنده زیست فناوری کشور در کرج

مرکز رشد نوآرژن به عنوان نخستین شتاب دهنده زیست فناوری کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور در گرمدره کرج افتتاح شد.
۱۳:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهریور


افتتاح نخستین شتاب دهنده زیست فناوری کشور در کرج

label, , , , , , , , , , , ,

About the author