اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین

اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین
درپی انتشار فایل صوتی آقای منتظری، مجلس خبرگان رهبری دربیانیه ای بامحکوم کردن این اقدام نابخردانه،از ایادی استکبار که باتطهیر منافقین جنایتکار به دنبال مخالفت بانظام اسلامی وکسب وجهه برای خود هستند اعلام انزجارکرد.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین

درپی انتشار فایل صوتی آقای منتظری، مجلس خبرگان رهبری دربیانیه ای بامحکوم کردن این اقدام نابخردانه،از ایادی استکبار که باتطهیر منافقین جنایتکار به دنبال مخالفت بانظام اسلامی وکسب وجهه برای خود هستند اعلام انزجارکرد.
۱۱:۴۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۷ شهریور


اعلام انزجار مجلس خبرگان از تطهیر منافقین

label, , , , , , , , , , , ,

About the author