اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه استعفا داند

اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه استعفا داند
بعد از بازجویی‌های امنیتی که از اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتای نافرجام انجام شد، این گروه به شکل دسته جمعی استعفا دادند.

اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه استعفا داند

بعد از بازجویی‌های امنیتی که از اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه بعد از کودتای نافرجام انجام شد، این گروه به شکل دسته جمعی استعفا دادند.
اعضای فدراسیون فوتبال ترکیه استعفا داند

استخدام آموزش و پرورش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author