اعتیاد به الکل ستاره بزرگ فوتبال انگلستان را به این روز اسفناک انداخته است

اعتیاد به الکل ستاره بزرگ فوتبال انگلستان را به این روز اسفناک انداخته است
پل گاسکوین بزرگ که روزی با هر حرکت بدنش در زمین ، شوری را بین عاشقان فوتبال ایجاد می کرد حالا هر روز بیشتر غرق در تباهی اعتیاد به الکل می شود.

اعتیاد به الکل ستاره بزرگ فوتبال انگلستان را به این روز اسفناک انداخته است

پل گاسکوین بزرگ که روزی با هر حرکت بدنش در زمین ، شوری را بین عاشقان فوتبال ایجاد می کرد حالا هر روز بیشتر غرق در تباهی اعتیاد به الکل می شود.
اعتیاد به الکل ستاره بزرگ فوتبال انگلستان را به این روز اسفناک انداخته است

آهنگ جدید

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author