اعتقاد دولت به نامگذاری عمیق سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

اعتقاد دولت به نامگذاری عمیق سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»
رئیس جمهور کشورمان گفت: نامگذاری ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نشان می دهد مسئله اصلی اقتصاد است و دولت نیز عمیقاً به این سیاست اعتقاد دارد.
۰۸:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اعتقاد دولت به نامگذاری عمیق سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

رئیس جمهور کشورمان گفت: نامگذاری ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نشان می دهد مسئله اصلی اقتصاد است و دولت نیز عمیقاً به این سیاست اعتقاد دارد.
۰۸:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اعتقاد دولت به نامگذاری عمیق سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»

world press news

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author