اعتصاب رفتگران و انباشت زباله در ایتالیا

اعتصاب رفتگران و انباشت زباله در ایتالیا
اعتصاب ۲۴ ساعته رفتگران از شمال تا جنوب ایتالیا سبب انباشته شدن زباله ها در خیابان های شهرها و اعتراض مردم شد.
۱۸:۱۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


اعتصاب رفتگران و انباشت زباله در ایتالیا

اعتصاب ۲۴ ساعته رفتگران از شمال تا جنوب ایتالیا سبب انباشته شدن زباله ها در خیابان های شهرها و اعتراض مردم شد.
۱۸:۱۱ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۲ خرداد


اعتصاب رفتگران و انباشت زباله در ایتالیا

car

label, , , , , , , , , , , ,

About the author