اعتراض پرسپولیس به رای کمیته انضباطی

اعتراض پرسپولیس به رای کمیته انضباطی
باشگاه پرسپولیس در پی اعتراض خود به رأی صادره در ارتباط با محرومیت هواداران، منتظر اعلام نظر کمیته استیناف است.

اعتراض پرسپولیس به رای کمیته انضباطی

باشگاه پرسپولیس در پی اعتراض خود به رأی صادره در ارتباط با محرومیت هواداران، منتظر اعلام نظر کمیته استیناف است.
اعتراض پرسپولیس به رای کمیته انضباطی

سایت خبری زندگی

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author