اعتراض شدید هواداران رئال به تعویض ایسکو

اعتراض شدید هواداران رئال به تعویض ایسکو
زین الدین زیدان اولین سوت های اعتراضی به خود را در برنابئو شنید و بهانه این اعتراضات، تعویض ایسکو در دقیقه 64 بازی با بیلبائو بود.

اعتراض شدید هواداران رئال به تعویض ایسکو

زین الدین زیدان اولین سوت های اعتراضی به خود را در برنابئو شنید و بهانه این اعتراضات، تعویض ایسکو در دقیقه 64 بازی با بیلبائو بود.
اعتراض شدید هواداران رئال به تعویض ایسکو

label, , , , , , , , , , , ,

About the author