اعتراض شدید امید ابراهیمی به بازیکنان؛ چرا عقب نمیاین؟!

اعتراض شدید امید ابراهیمی به بازیکنان؛ چرا عقب نمیاین؟!
امید ابراهیمی دیشب یکی از بهترین های استقلال بود.

اعتراض شدید امید ابراهیمی به بازیکنان؛ چرا عقب نمیاین؟!

امید ابراهیمی دیشب یکی از بهترین های استقلال بود.
اعتراض شدید امید ابراهیمی به بازیکنان؛ چرا عقب نمیاین؟!

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author