اعتراض استقلالی‌ها به سازمان لیگ به‌خاطر پادوانی

اعتراض استقلالی‌ها به سازمان لیگ به‌خاطر پادوانی
استقلالی‌ها بابت فسخ نشدن قرارداد پادوانی با سپاهان، از سازمان لیگ ناراحت هستند.

اعتراض استقلالی‌ها به سازمان لیگ به‌خاطر پادوانی

استقلالی‌ها بابت فسخ نشدن قرارداد پادوانی با سپاهان، از سازمان لیگ ناراحت هستند.
اعتراض استقلالی‌ها به سازمان لیگ به‌خاطر پادوانی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author