اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور

اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور
بنابر اعلام سازمان هواشناسی شمال غرب، جنوب غرب، زاگرس مرکزی، سواحل خزر، جنوب بوشهر، هرمزگان، تهران، کرمان، خراسان رضوی و جنوب فارس امروز بارانی است.
۰۸:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور

بنابر اعلام سازمان هواشناسی شمال غرب، جنوب غرب، زاگرس مرکزی، سواحل خزر، جنوب بوشهر، هرمزگان، تهران، کرمان، خراسان رضوی و جنوب فارس امروز بارانی است.
۰۸:۱۲ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


اطلاعیه سازمان هواشناسی کشور

world press news

هنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author