اصفهانی‌های فدراسیون ،تیم‌ملی را از تهران می‌برند!/تاج:کسی در اهواز بمیرد تقصیر ما نیست!

اصفهانی‌های فدراسیون ،تیم‌ملی را از تهران می‌برند!/تاج:کسی در اهواز بمیرد تقصیر ما نیست!
ایسنا نوشت:مهدی تاج درباره تیم‌ملی ،کی‌روش و دیگر مسائل فوتبال سخن گفت.

اصفهانی‌های فدراسیون ،تیم‌ملی را از تهران می‌برند!/تاج:کسی در اهواز بمیرد تقصیر ما نیست!

ایسنا نوشت:مهدی تاج درباره تیم‌ملی ،کی‌روش و دیگر مسائل فوتبال سخن گفت.
اصفهانی‌های فدراسیون ،تیم‌ملی را از تهران می‌برند!/تاج:کسی در اهواز بمیرد تقصیر ما نیست!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author