اصطلاحی تازه و جاافتاده برای سرهنگ / کجا میری برادر؟!

اصطلاحی تازه و جاافتاده برای سرهنگ / کجا میری برادر؟!
سرهنگ علیفر یکی از اصطلاحات ناب خودش را حسابی جا انداخته‌است.

اصطلاحی تازه و جاافتاده برای سرهنگ / کجا میری برادر؟!

سرهنگ علیفر یکی از اصطلاحات ناب خودش را حسابی جا انداخته‌است.
اصطلاحی تازه و جاافتاده برای سرهنگ / کجا میری برادر؟!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author