اصابت خمپاره به مجلس افغانستان

اصابت خمپاره به مجلس افغانستان
مقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.
۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اصابت خمپاره به مجلس افغانستان

مقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.
۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اصابت خمپاره به مجلس افغانستان

خبر جدید

دانلود آهنگ آذری

label, , , , , , , , , , , ,

About the author