اسپانسر اس. خوزستان امروز نهایی می‌شود؟

اسپانسر اس. خوزستان امروز نهایی می‌شود؟
باید دید بالاخره قرارداد استقلال خوزستان و سامانه 3040 امروز نهایی خواهد شد یا خیر.

اسپانسر اس. خوزستان امروز نهایی می‌شود؟

باید دید بالاخره قرارداد استقلال خوزستان و سامانه 3040 امروز نهایی خواهد شد یا خیر.
اسپانسر اس. خوزستان امروز نهایی می‌شود؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author