استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت

استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت
استیون جرارد پس از 19 سال فوتبال حرفه‌ای کفش‌هایش را آویخت.

استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت

استیون جرارد پس از 19 سال فوتبال حرفه‌ای کفش‌هایش را آویخت.
استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author