استقلال خوزستان دیگر گلر نمی‌خرد

استقلال خوزستان دیگر گلر نمی‌خرد
گودرز داوودی تا 60 روز دیگر به تمرینات گروهی استقلال خوزستان اضافه می شود و می تواند در نمی فصل دوم به کمک تیم پورموسوی بیاید.

استقلال خوزستان دیگر گلر نمی‌خرد

گودرز داوودی تا 60 روز دیگر به تمرینات گروهی استقلال خوزستان اضافه می شود و می تواند در نمی فصل دوم به کمک تیم پورموسوی بیاید.
استقلال خوزستان دیگر گلر نمی‌خرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author