استقبال از مسابقات سوارکاری تهران

استقبال از مسابقات سوارکاری تهران
هفته دوم مسابقات سوارکاری کورس تابستانه تهران با حضور بیش از ۴۰۰ راس اسب در میدان نوروزآباد برگزار شد. استقبال چشمگیر تماشاگران از این مسابقات غیر منتظره بود.
۱۶:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


استقبال از مسابقات سوارکاری تهران

هفته دوم مسابقات سوارکاری کورس تابستانه تهران با حضور بیش از ۴۰۰ راس اسب در میدان نوروزآباد برگزار شد. استقبال چشمگیر تماشاگران از این مسابقات غیر منتظره بود.
۱۶:۲۸ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


استقبال از مسابقات سوارکاری تهران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author