استدلال هوشنگ نصیرزاده درباره قانونی بودن بخشش رحمتی که می‌توان آن را در گینس ثبت کرد!

استدلال هوشنگ نصیرزاده درباره قانونی بودن بخشش رحمتی که می‌توان آن را در گینس ثبت کرد!
بخشش محرومیت سید مهدی رحمتی بحث داغ این روزهاست.این روایت نگارنده قانون اما ازهمه جالب تر است.

استدلال هوشنگ نصیرزاده درباره قانونی بودن بخشش رحمتی که می‌توان آن را در گینس ثبت کرد!

بخشش محرومیت سید مهدی رحمتی بحث داغ این روزهاست.این روایت نگارنده قانون اما ازهمه جالب تر است.
استدلال هوشنگ نصیرزاده درباره قانونی بودن بخشش رحمتی که می‌توان آن را در گینس ثبت کرد!

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author