استارت پنهانی استقلال برای مس

استارت پنهانی استقلال برای مس
بعد از استراحت یک روزه دور جدید تمرینات آماده سازی استقلال از امروز در حالی آغاز می شود که بنا به تصمیم کادر فنی تمرین پشت درهای بسته خواهد بود.

استارت پنهانی استقلال برای مس

بعد از استراحت یک روزه دور جدید تمرینات آماده سازی استقلال از امروز در حالی آغاز می شود که بنا به تصمیم کادر فنی تمرین پشت درهای بسته خواهد بود.
استارت پنهانی استقلال برای مس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author