از یک شب ‎‌کابوس‌وار تا اولین روز آرامش با وزنه‌برداری که نزدیک بود ویلچر‌نشین شود!

از یک شب ‎‌کابوس‌وار تا اولین روز آرامش با وزنه‌برداری که نزدیک بود ویلچر‌نشین شود!
بهادر مولایی می‌گوید آنقدر دلش برای وزنه‌برداری تنگ شده که حتی اگر پزشکان هم اجازه ندهند او به زودی وزنه زدن را شروع می‌کند.

از یک شب ‎‌کابوس‌وار تا اولین روز آرامش با وزنه‌برداری که نزدیک بود ویلچر‌نشین شود!

بهادر مولایی می‌گوید آنقدر دلش برای وزنه‌برداری تنگ شده که حتی اگر پزشکان هم اجازه ندهند او به زودی وزنه زدن را شروع می‌کند.
از یک شب ‎‌کابوس‌وار تا اولین روز آرامش با وزنه‌برداری که نزدیک بود ویلچر‌نشین شود!

دانلود shareit

label, , , , , , , , , , , ,

About the author