از یکشنبه هوا گرم تر می شود؛ خودروهای خود را بشویید

از یکشنبه هوا گرم تر می شود؛ خودروهای خود را بشویید
کارشناس هواشناسی از افزایش دمای هوا در مناطق مختلف کشور به صورت ناپایدار در هفته آینده خبر داد.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


از یکشنبه هوا گرم تر می شود؛ خودروهای خود را بشویید

کارشناس هواشناسی از افزایش دمای هوا در مناطق مختلف کشور به صورت ناپایدار در هفته آینده خبر داد.
۱۱:۳۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۷ خرداد


از یکشنبه هوا گرم تر می شود؛ خودروهای خود را بشویید

فانتزی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author