از پشیمانی برای اشتباه غیرقابل جبران تا خوابیدن در قبر؛/ صحبت های شنیدنی و جذاب هادی عقیلی

از پشیمانی برای اشتباه غیرقابل جبران تا خوابیدن در قبر؛/ صحبت های شنیدنی و جذاب هادی عقیلی
هادی عقیلی مدافع تیم سپاهان در گفتگویی متفاوت از علایق و خصوصیات خود در زمینه های فوتبالی و غیرفوتبالی گفته است.

از پشیمانی برای اشتباه غیرقابل جبران تا خوابیدن در قبر؛/ صحبت های شنیدنی و جذاب هادی عقیلی

هادی عقیلی مدافع تیم سپاهان در گفتگویی متفاوت از علایق و خصوصیات خود در زمینه های فوتبالی و غیرفوتبالی گفته است.
از پشیمانی برای اشتباه غیرقابل جبران تا خوابیدن در قبر؛/ صحبت های شنیدنی و جذاب هادی عقیلی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author