ارسال مدارک پرسپولیس به AFC قبل از پایان مهلت قانونی

ارسال مدارک پرسپولیس به AFC قبل از پایان مهلت قانونی
کارگروه لیگ قهرمانان آسیا به ریاست سرپرست باشگاه پرسپولیس تشکیل جلسه داد و درباره مدارک ارسالی تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.

ارسال مدارک پرسپولیس به AFC قبل از پایان مهلت قانونی

کارگروه لیگ قهرمانان آسیا به ریاست سرپرست باشگاه پرسپولیس تشکیل جلسه داد و درباره مدارک ارسالی تبادل‌نظر و تصمیم‌گیری شد.
ارسال مدارک پرسپولیس به AFC قبل از پایان مهلت قانونی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author