ارسال سئوالات امتحانی با چتر

ارسال سئوالات امتحانی با چتر
هواپیماهای سوری سئوالات امتحانات نهایی دانش آموزان را با چتر برفراز دو شهر محاصره شده فوعه و کفریا رها کردند . دانش آموزان این دو شهر به رغم محاصره کامل از سوی تروریست ها همچنان بر علم آموزی به امید آینده روشن اصرار می ورزند .
۲۱:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


ارسال سئوالات امتحانی با چتر

هواپیماهای سوری سئوالات امتحانات نهایی دانش آموزان را با چتر برفراز دو شهر محاصره شده فوعه و کفریا رها کردند . دانش آموزان این دو شهر به رغم محاصره کامل از سوی تروریست ها همچنان بر علم آموزی به امید آینده روشن اصرار می ورزند .
۲۱:۱۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


ارسال سئوالات امتحانی با چتر

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , ,

About the author