ارزان ترین بازیکنان لیگ را بشناسید / ابر ستاره‌ها‌ با‌ حقوق‌ ماهی ‌150 ‌هزار تومان!

ارزان ترین بازیکنان لیگ را بشناسید / ابر ستاره‌ها‌ با‌ حقوق‌ ماهی ‌150 ‌هزار تومان!
بعد از انتشار قراردادها از سوی سازمان لیگ برتر واکنش های متفاوتی را شاهد بودیم. به رغم تاکید روی شفاف سازی هنوز خیلی از قراردادها برای مردم قابل باور نیست!

ارزان ترین بازیکنان لیگ را بشناسید / ابر ستاره‌ها‌ با‌ حقوق‌ ماهی ‌150 ‌هزار تومان!

بعد از انتشار قراردادها از سوی سازمان لیگ برتر واکنش های متفاوتی را شاهد بودیم. به رغم تاکید روی شفاف سازی هنوز خیلی از قراردادها برای مردم قابل باور نیست!
ارزان ترین بازیکنان لیگ را بشناسید / ابر ستاره‌ها‌ با‌ حقوق‌ ماهی ‌150 ‌هزار تومان!

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author