اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در تهران

اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در تهران
هفتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان از امروز، دوشنبه 17 خرداد 1395 در تهران آغاز شد.

اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در تهران

هفتمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی نوجوانان از امروز، دوشنبه 17 خرداد 1395 در تهران آغاز شد.
اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در تهران

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author