ادعای گلوبو اسپورته/ وعده رئال به سانتوس برای جذب نیمار

ادعای گلوبو اسپورته/ وعده رئال به سانتوس برای جذب نیمار
رئال مادرید سال 2011 با باشگاه سانتوس برزیل برای جذب نیمار به توافق رسیده بود؛ اما در نهایت این انتقال صورت نگرفت.

ادعای گلوبو اسپورته/ وعده رئال به سانتوس برای جذب نیمار

رئال مادرید سال 2011 با باشگاه سانتوس برزیل برای جذب نیمار به توافق رسیده بود؛ اما در نهایت این انتقال صورت نگرفت.
ادعای گلوبو اسپورته/ وعده رئال به سانتوس برای جذب نیمار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author