ادعای وکیل مهدی طارمی؛/ رضاییان بعد از بازی با قطر جانشین گولچ می‌شود

ادعای وکیل مهدی طارمی؛/ رضاییان بعد از بازی با قطر جانشین گولچ می‌شود
صمد ابراهیمی وکیل رامین رضاییان می‌گوید که قرارداد رامین رضاییان بعد از بازی با قطر با پرسپولیس منعقد می‌شود.

ادعای وکیل مهدی طارمی؛/ رضاییان بعد از بازی با قطر جانشین گولچ می‌شود

صمد ابراهیمی وکیل رامین رضاییان می‌گوید که قرارداد رامین رضاییان بعد از بازی با قطر با پرسپولیس منعقد می‌شود.
ادعای وکیل مهدی طارمی؛/ رضاییان بعد از بازی با قطر جانشین گولچ می‌شود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author