ادعای میرر/ 22 پیشنهاد برای بازیکن آرسنال در یک روز

ادعای میرر/ 22 پیشنهاد برای بازیکن آرسنال در یک روز
طی 24 ساعت، 22 پیشنهاد از تیم های مختلف برای جک ویلشر، بازیکن ملی پوش معمولا مصدوم آرسنال رسیده است.

ادعای میرر/ 22 پیشنهاد برای بازیکن آرسنال در یک روز

طی 24 ساعت، 22 پیشنهاد از تیم های مختلف برای جک ویلشر، بازیکن ملی پوش معمولا مصدوم آرسنال رسیده است.
ادعای میرر/ 22 پیشنهاد برای بازیکن آرسنال در یک روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author