ادعای موندودپورتیوو:/ فردا، امضای ماسکرانو روی برگه تمدید با بارسا

ادعای موندودپورتیوو:/ فردا، امضای ماسکرانو روی برگه تمدید با بارسا
فردا قرارداد خاویر ماسکانو ملقب به ال جفخیتو با بارسلونا رسما تمدید خواهد شد.

ادعای موندودپورتیوو:/ فردا، امضای ماسکرانو روی برگه تمدید با بارسا

فردا قرارداد خاویر ماسکانو ملقب به ال جفخیتو با بارسلونا رسما تمدید خواهد شد.
ادعای موندودپورتیوو:/ فردا، امضای ماسکرانو روی برگه تمدید با بارسا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author