ادعای صهیونیست ها درباره حمله به ایران

ادعای صهیونیست ها درباره حمله به ایران
یک مسئول رژیم صهیونیستی از توان ارتش این رژیم برای نابودی تاسیسات هسته ای ایران سخن گفت.
۱۱:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ادعای صهیونیست ها درباره حمله به ایران

یک مسئول رژیم صهیونیستی از توان ارتش این رژیم برای نابودی تاسیسات هسته ای ایران سخن گفت.
۱۱:۳۷ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۸ فروردین


ادعای صهیونیست ها درباره حمله به ایران

مرجع سلامتی

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author