ادعای دیاریو گل/ افزایش دلخوری ها از رونالدو در رختکن رئال

ادعای دیاریو گل/ افزایش دلخوری ها از رونالدو در رختکن رئال
رفتارهای اخیر رونالدو در زمین و همچنین در کمپ تمرینی رئال باعث شده تا از میزان محبوبیت او در میان دیگر بازیکنان رئال کاسته شود.

ادعای دیاریو گل/ افزایش دلخوری ها از رونالدو در رختکن رئال

رفتارهای اخیر رونالدو در زمین و همچنین در کمپ تمرینی رئال باعث شده تا از میزان محبوبیت او در میان دیگر بازیکنان رئال کاسته شود.
ادعای دیاریو گل/ افزایش دلخوری ها از رونالدو در رختکن رئال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author