ادعای دپورته کواترو/ توافق رئال و لوکاس واسکز برای تمدید قرارداد

ادعای دپورته کواترو/ توافق رئال و لوکاس واسکز برای تمدید قرارداد
باشگاه رئال مادرید با لوکاس واسکز برای تمدید قرارداد تا سال 2022 به توافقات نهایی دست یافته است.

ادعای دپورته کواترو/ توافق رئال و لوکاس واسکز برای تمدید قرارداد

باشگاه رئال مادرید با لوکاس واسکز برای تمدید قرارداد تا سال 2022 به توافقات نهایی دست یافته است.
ادعای دپورته کواترو/ توافق رئال و لوکاس واسکز برای تمدید قرارداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author